Noirfotocontest

Giải thưởng và Thể lệ #NoirfotoContest2023

[ENG below]

!! CẬP NHẬT THỜI HẠN DỰ THI !!

Quyền lợi và Giải thưởng dành cho người dự thi

 • Các bức ảnh vào Top 20 sẽ được rọi ảnh, lồng khung và trưng bày triển lãm. Các bức ảnh này thuộc quyền sở hữu của chính tác giả và được bán với giá do tác giả quyết định. Trong trường hợp chúng chưa được sưu tầm, các tác giả sẽ được nhận lại chúng sau khi triển lãm kết thúc.

4 giải thưởng hấp dẫn

 1. Bức ảnh được bình chọn nhiều nhất: Bình chọn trực tiếp cho bức ảnh được yêu thích nhất tại triển lãm, với phần thưởng là một bản in thủ công dự kiến cỡ 40x50cm của một âm bản bất kỳ do tác giả chọn, trên giấy ảnh Ilford MG FB Glossy.
 2. Bức ảnh của tác giả tiềm năng: Giải thưởng do Noirfoto trao cho một bức ảnh đẹp của cá nhân mới tham gia vào cộng đồng nhiếp ảnh thủ công trắng đen. 
 3. Bức ảnh có câu chuyện hay nhất: Ban tổ chức sẽ chọn ra 1 tác phẩm ảnh đẹp có câu chuyện hay nhất để trao giải thưởng này, bởi ẩn sâu một bức ảnh là những tâm tư, tình cảm của tác giả và là một câu chuyện ý nghĩa cần sẻ chia. 
 4. Bức ảnh đẹp được yêu thích bởi nhà tài trợ: Giải thưởng được trao bởi nhà tài trợ cho một bức ảnh đẹp nhằm duy trì ngọn lửa nhiệt huyết của tác giả đối với bộ môn nghệ thuật này.

Thể lệ tham gia

 • Các bức ảnh dự thi phải được chụp bằng phim đen trắng và tác giả phải còn giữ âm bản.
 • Cuộc thi hoàn toàn miễn phí, dành cho bất cứ ai, từ bất cứ đâu. Không giới hạn số ảnh dự thi của mỗi người, không giới hạn về kích thước âm bản.
 • Dự thi bằng cách đăng ảnh trên Instagram của bạn cùng đính kèm ít nhất 3 hashtag chính của cuộc thi #NoirfotoContest2023 #NoirfotoDarkroom #NoirfotoGallery
 • Tác giả đảm bảo về bản quyền của bức ảnh, chịu trách nhiệm và chi phí gửi âm bản tới Noirfoto và chi phí gửi lại ảnh cùng âm bản sau khi kết thúc triển lãm.
 • Toàn bộ chi phí sản xuất tác phẩm và công việc trưng bày tại triển lãm sẽ được thực hiện bởi Noirfoto và các bên tổ chức đồng hành cùng cuộc thi.
 • Các tác giả có ảnh được lựa chọn vào Top 50, trong vòng 10 ngày từ khi công bố kết quả, cần gửi:
 1. Âm bản của ảnh được chọn (Noirfoto sẽ liên lạc với từng tác giả để hướng dẫn gửi âm bản).
 2. Số tiền 300.000vnd, dùng để trả cho chi phí đóng gói và gửi lại tác phẩm sau triển lãm (Nếu tác giả đến nhận trực tiếp trong vòng 01 tuần sau khi kết thúc triển lãm, số tiền này sẽ được hoàn lại).
 3. Các thông tin: Tên tác giả, số điện thoại, địa chỉ nhận ảnh, giá bán ảnh (tối thiểu 01 triệu, tối đa 10 triệu), số tài khoản để nhận tiền (nếu ảnh được bán).

Các cột mốc quan trọng

Noirfoto Contest 2023 bắt đầu nhận ảnh dự thi từ 01/04/2023 đến hết 29/02/2024, tiếp theo là hai vòng bình chọn và kết thúc với một triển lãm ảnh vào tháng 04/2024, với các cột mốc quan trọng qua 4 chặng:

Chặng 1 – THAM GIA NỘP ẢNH 

 • Từ nay đến 29/02/2024, hãy gửi ảnh tham dự bằng cách đăng ảnh mới trên tài khoản Instagram của bạn, hoặc thêm hashtag vào ảnh cũ, với 03 hashtag như sau: #NoirfotoContest2023 #NoirfotoDarkroom #NoirfotoGallery

Chặng 2 – BÌNH CHỌN TRÊN INSTAGRAM

 • 01/03/2024: CÔNG BỐ TOP 50 là các bức ảnh do Noirfoto lựa chọn bằng cách repost trên IG của Noirfoto (@noirfotodarkroom). 
 • Từ 01/03 đến 14/03/2024: Các khán giả sẽ bình chọn cho 50 bức ảnh bằng cách thả tim vào ảnh repost tại IG của Noirfoto, một người có thể bình chọn cho nhiều ảnh, không giới hạn. 
 • 15/03/2024, CÔNG BỐ TOP 20 là các bức ảnh có nhiều lượt yêu thích nhất để vào vòng triển lãm, bao gồm 15 bức do khán giả bình chọn cao nhất và 5 bức do Noirfoto chọn. 

Chặng 3 – RỌI ẢNH VÀ TỔ CHỨC TRIỂN LÃM

 • 20 bức ảnh đen trắng của TOP 20 sẽ được rọi thủ công trên giấy ảnh Ilford MG Fiber Classic Glossy cỡ 11×14” (28x35cm) và lồng khung gỗ.

Chặng 4 – TRIỂN LÃM, BÌNH CHỌN & CÔNG BỐ GIẢI THƯỞNG

 • 13/04/2024 Khai mạc triển lãm Noirfotocontest2024 trưng bày TOP 20 bức ảnh đẹp.
 • Công bố 4 tác phẩm nhận giải, bao gồm: Bức ảnh được bình chọn nhiều nhất, Bức ảnh có câu chuyện hay nhất, Bức ảnh của tác giả tiềm năng, và Bức ảnh đẹp được yêu thích bởi nhà tài trợ.

————-

Prizes and Rules of #NoirfotoContest2023

Benefits and Prizes for Contestants

 • The Top 20 photos will be hand-printed, framed and displayed at an exhibition. These photographs are owned by the author and are sold at a price determined by him/her. In case they have not been collected, the author will receive them back after the exhibition ends.

4 attractive prizes

 1. Most voted photo: Vote directly for the most favourite photo at the exhibition, with the prize being a 40x50cm hand-printed print of any negative chosen by the author, on photographic paper Ilford MG FB Glossy.
 2. Photo by Potential Photographer: Prize given by Noirfoto for a beautiful photograph of an individual who is new to the black and white craft photography community.
 3. The photo with the Best Story: The organisers will choose 1 beautiful artwork with the best story to give this prize, because hidden in a photo is the author’s thoughts, feelings and a meaningful story.
 4. The best photo is loved by the sponsor: The award is given by the sponsor for a good photo to maintain the author’s enthusiasm for this art.

Rules of participation

 • Photographs must be taken with black and white film and the author must keep the negative.
 • The contest is completely free, open to anyone, from anywhere. There is no limit to the number of photos submitted per person, no limit on the size of negatives.
 • Participate by posting a photo by yourself on Instagram with at least 3 key hashtags #NoirfotoContest2023 #NoirfotoDarkroom #NoirfotoGallery
 • The author warrants the copyright of the photograph, and is responsible for the cost of sending the negative to Noirfoto and the cost of returning the photograph with the negative after the end of the exhibition.
 • All production costs and work displayed at the exhibition will be carried out by Noirfoto and the organisers accompanying the competition.
 • Authors with photos selected in the Top 50, within 10 days from the announcement of the results, need to send:
 1. The negative of the selected photo (Noirfoto will contact each author with instructions for submitting a negative).
 2. The amount of 300,000vnd, used to pay for the cost of packing and returning the work after the exhibition (If the author comes to receive it directly within 01 week after the end of the exhibition, this amount will be refunded).
 3. Information: Author’s name, phone number, photo receiving address, photo sale price (minimum 01 million, maximum 10 million), account number to receive money (if photos are sold).

Timeline

Noirfoto Contest 2023 starts accepting entries from April 1, 2023 to February 29, 2024,followed by two rounds of voting and ends with an exhibition in December:

Stage 1 – PHOTO SUBMISSION

 • From now until February 29, 2024, submit your photos by posting a new photo on your Instagram account, or by adding a hashtag to a posted photo, with the following 03 hashtags: #NoirfotoContest2023 #NoirfotoDarkroom #NoirfotoGallery

Stage 2 – AUDIENCE VOTE ON INSTAGRAM

 • March 01, 2024: ANNOUNCED TOP 50 photos selected by Noirfoto by reposting on Noirfoto’s IG (@noirfotodarkroom).
 • From March 1 to March 14, 2024: Viewers will vote for the photo by liking the reposted photo on Noirfoto’s IG, one person can vote for as many photos as they like.
 • March 15, 2024, ANNOUNCED TOP 20 photos with the most likes to enter the next round, including 15 photos that had the highest voting from viewers and 5 photos chosen by Noirfoto.

Stage 3 – PHOTOGRAPHY AND EXHIBITION ORGANISATION

 • 20 black and white photos of TOP 20 will be manually illuminated on Ilford MG Fiber Classic Glossy photo paper in size 11×14” (28x35cm) and framed in wooden frames.

Stage 4 – EXHIBITION, VOTE & AWARD ANNOUNCEMENT

 • April 13, 2024: Opening Noirfotocontest2023 Exhibition displaying TOP 20 photos.
 • Announcement of 4 winning photos, including: Most Voted Photo, Best Story Photo, Potential Photographer’s Photo, and Sponsor Favorite Photo.