• Dada và Nhiếp ảnh Siêu thực 1
    Articles

    Dada và Nhiếp ảnh Siêu thực (Phần 1)

    Khi nói về chủ nghĩa Dada và nhiếp ảnh Siêu thực, dường như không lập tức có mối liên hệ nào hiện ra với hầu hết mọi người. Nhưng, thực tế là rất nhiều hoạ sĩ Siêu thực từng tham gia trào lưu Dada, và…