Dịch vụ

Ảnh thủ công / Analogue

NHIẾP ẢNH THỦ CÔNG Tráng phim trắng đen:

  • In rọ ảnh bằng giấy bạc gelatin
  • In Lith
  • In Cyanotype
  • In bằng muối sắt trên giấy – Khôi phục và lưu trứ âm bản/ hình ảnh cũ

  ANALOGUE PHOTOGRAPHY SERVICES  BW film processing:

  • Silver gelatine printing
  • Lith printing
  • Cyanotype printing
  • Salt paper printing
  • Negative/ old photo restoration and archival