In ảnh thủ công / Analogue printing

Phòng tối là trái tim của Noirfoto và do đó luôn được duy trì, đầu tư và nâng cấp thường xuyên với các thiết bị, vật liệu và hoá chất tốt nhất, đầy đủ nhất. Chúng tôi cung cấp cho nhiếp ảnh gia các dịch vụ về ảnh thủ công như sau:

 • Tráng, scan phim đen trắng: phim cuộn 135 và 120, phim tấm các cỡ
 • In ảnh với các chất liệu:
  • Ảnh đen trắng trên giấy bạc gelatine Ilford MG FB Glossy, từ 11 x 14 inch đến 48 x 72 inch
  • Lith trên giấy bạc gelatine (một kỹ thuật in khác với hoá chất đặc biệt)
  • Cyanotype trên các chất liệu giấy, vải, gỗ…
  • Salt print (in muối bạc trên giấy ngâm muối)
 • Khôi phục, số hoá, và lưu trữ phim âm bản/hình ảnh cũ.

Xin mời liên hệ trực tiếp với Noirfoto để cùng trao đổi về các yêu cầu kỹ thuật và thẩm mỹ cụ thể cho các bản in của bạn.


At Noirfoto, the darkroom sits at our heart, of which we endlessly maintain, devote, and improve with the best of tools, materials, and chemicals. Here we offer photographers the following analogue photographic services:

 • Black and white film processing and scanning: 135 and 120 roll films, sheet films of various sizes
 • Analogue printing on various materials:
  • Silver gelatine printing on Ilford MG FB Glossy paper, starting from 11 x 14 to 48 x 72 inches.
  • Lith printing on silver gelatine paper
  • Cyanotype printing 
  • Salt paper printing
 • Restoration, digitalisation and archival of film negatives and aged photographs

For further enquiries, please contact Noirfoto directly.


Đăng ký sử dụng dịch vụ / Register form: