Tráng rọi ảnh thủ công / Analogue photography services

Tráng phim trắng đen:

  • In rọi ảnh bằng giấy bạc gelatine
  • In Lith
  • In Cyanotype
  • In bằng muối sắt trên giấy – Khôi phục và lưu trứ âm bản/ hình ảnh cũ

BW film processing:

  • Silver gelatine printing
  • Lith printing
  • Cyanotype printing
  • Salt paper printing
  • Negative/ old photo restoration and archival

Đăng ký sử dụng dịch vụ / Register form: