Tin tức

Lần đầu tiên ra mắt chương trình Noirfoto Art Photography Nurturing Programme 2023

[ENG below]

Noirfoto vui mừng giới thiệu Noirfoto Art Photography Nurturing Programme, chương trình đầu tiên diễn ra năm 2023. Đây là một chương trình đặc biệt của Noirfoto với mục tiêu phát triển những người đang thực hành nhiếp ảnh muốn bắt đầu sáng tác nghệ thuật nghiêm túc với hỗ trợ chuyên môn và tài chính trong vòng 6 tháng bao gồm (nhưng không giới hạn ở) chi phí sáng tác và hoàn thiện tác phẩm, các buổi học nâng cao kỹ năng, các buổi tư vấn hướng dẫn 1-1, đánh giá hồ sơ năng lực, các hoạt động kết nối với công chúng, nghệ sĩ, nhiếp ảnh gia và người yêu nghệ thuật… với kết quả là một triển lãm nhóm vào cuối năm.

Khi được chọn và tham gia vào chương trình, các ứng viên sẽ được:

 • Phát triển kỹ thuật chuyên môn về nhiếp ảnh.
 • Học kỹ thuật nhiếp ảnh thủ công
 • Hỗ trợ thiết bị và vật liệu để sáng tác và hoàn thiện tác phẩm
 • Nâng cao kỹ năng sáng tác trong nhiếp ảnh và nghệ thuật thị giác 
 • Học kiến thức và kinh nghiệm thực tế về hoàn thiện tác phẩm, tổ chức triển lãm
 • Xây dựng kiến thức cơ bản về cảm thụ nghệ thuật, thị trường dành cho nhiếp ảnh, xây dựng thương hiệu cá nhân với tư cách nghệ sĩ và đạo đức nghề nghiệp
 • Học hỏi từ các cố vấn của chương trình
 • Cơ hội tham gia vào triển lãm nhóm và chứng nhận hoàn thành chương trình
 • Cơ hội kết nối với truyền thông, chuyên gia, nhà sưu tập và công chúng yêu nghệ thuật
 • Cơ hội bán tác phẩm, tham gia vào catalogue của Noirfoto
 • Cơ hội được trở thành nghệ sĩ đại diện bởi Noirfoto

Đăng ký và Tuyển chọn hồ sơ

Từ hôm nay 01/04/2023 cho đến 12h ngày 15/05/2023, xin mời các nhiếp ảnh gia đăng ký tham dự chương trình bằng cách gửi email tới hi@noirfoto.com các tài liệu dưới đây:

 • Tiểu sử (biography) tác giả và tuyên ngôn nghệ thuật (artist statement) (nếu có).
 • Một hồ sơ năng lực bao gồm tối thiểu 10 tác phẩm (không giới hạn thiết bị, phim hay số, màu hay đen trắng) và lời giới thiệu, dưới dạng pdf, có thiết kế, dàn trang.
 • Một bài viết khoảng 300 từ nêu lý do và mong muốn tham gia chương trình (motivation letter).

Noirfoto sẽ gửi thư xác nhận tới những ứng viên nộp hồ sơ đầy đủ. 

Từ 16/05/2023, Noirfoto sẽ tiến hành tuyển chọn hồ sơ và gửi Thư mời tham gia chương trình và Thỏa thuận của chương trình tới những nhiếp ảnh gia được lựa chọn. Các nhiếp ảnh gia cần Xác nhận Đồng ý với Thỏa thuận của chương trình và Danh sách 5 người được chọn sẽ được công bố vào ngày 01/06/2023.

Noirfoto mong nhận được thật nhiều các bộ hồ sơ xuất sắc từ các nhiếp ảnh gia trẻ tài năng. Chúc tất cả các bạn thật nhiều tình yêu với nghệ thuật và nhiếp ảnh!

Thân ái,

Noirfoto

Noirfoto Art Photography Nurturing Programme 2023

First launch of Noirfoto Art Photography Nurturing Program 2023

Noirfoto is pleased to present the Noirfoto Art Photography Nurturing Programme, the first of which will take place in 2023. This is a special program of Noirfoto with the goal of developing photographers who want to start making art photography. With professional and financial support within 6 months including (but not limited to) the cost of composing and finishing works, skill improvement sessions, 1-on-1 mentoring sessions, assessment portfolio evaluation, activities to connect with the public, artists, photographers and art lovers, etc. with the result of a group exhibition at the end of this year.

When being selected and participating in the program, candidates will receive:

 • Develop technical expertise in photography.
 • Learn manual photography techniques
 • Support equipments and materials for composing and finishing works
 • Enhance your composition skills in photography and visual arts
 • Learn knowledge and practical experiences in finishing works, organizing exhibitions
 • Build a basic understanding of artistic sensibilities, the market for photography, personal branding as an artist, and professional ethics
 • Learn from advisors
 • Opportunity to participate in group exhibitions and certificate of completion of the program
 • An opportunity to connect with the media, experts, collectors and the art-loving public
 • The opportunity to sell works, participate in the catalog of Noirfoto
 • Opportunity to be an artist presented by Noirfoto

Registration and Selection of profiles:

From today April 1, 2023 until 12:00 on May 15, 2023, photographers are invited to register for the program by sending an email to hi@noirfoto.com with the following documents:

 • Photographer’s biographies and artistic statements (if any).
 • A portfolio consisting of a minimum of 10 works (no restrictions on device, film or digital, color or black and white) and an introduction, with design and layout, in pdf format.
 • An essay of about 300 words stating the reason and desire to join the program (motivation letter).

Noirfoto will send confirmation letters to applicants who submit a complete application.

From 16/05/2023, Noirfoto will conduct the selection process and send the Program Invitation Letter and Program Agreement to the selected photographers. Photographers need a Confirmation of Acceptance to the Program Agreement and the 5 Selected Photographers will be announced on June 1, 2023.

Noirfoto looks forward to receiving many excellent applications from talented young photographers. Wishing you all lots of love for art and photography!

Love,

Noirfoto