Art Exhibition

OVERTURE A Portraiture Olio

Presented by Happy Accidents

(Tiếng Việt bên dưới)

A photograph of one’s ephemeral “pretty” appearance is not what we aim for, as Portraitists.

Being exposed to the theatrical environment has taught us to craft settings where our sitters are given a role to play, to become a stranger. For a few fleeting moments living in a false identity, as if the “invisible, defensive mask” of the old self were no longer oppressing, and as they navigate through the imaginary scenarios, hidden layers of their souls, the inner truths, reveals.

Albeit thoroughly staged, it is the unexpected, seemingly accidents, that elevates our shoots most times by breathing a sense of genuineness to the performance, harmonizing the fiction and the reality. A click of pure magic.

Life is full of mysteries,

Sometimes shit happens, but “C’est la Vie!”

Only those sincere hearts can see happiness in accidents.


Điểm dung nhan bằng những chân thành.

Với Happy Accidents, “chân dung” không đơn thuần chỉ là một bức ảnh tả vẻ bề ngoài trong thoáng giây.

Chúng tôi muốn tạo ra cả một trải nghiệm nơi những mặt khác của mỗi cá nhân được giải phóng, được trả tự do; rồi phác họa chúng bằng khoảnh khắc tuởng như vô tình, mà lại thành vô giá. Đôi khi chính những chuyện không mong muốn sẽ gieo mầm cho một kết quả mỹ mãn hơn, vì có mấy khi sự đời xảy đến đúng ý mình. Cũng như “happy” và “accident”, hai khái niệm ngược nhau nhưng khi đặt cạnh lại hàm nghĩa: với tinh thần tích cực, rủi ro rồi cũng thành như ý.